Home > Onze werkwijze

Onze werkwijze
 
Bureau Parkboog is gespecialiseerd in het opstellen van aanvragen om een tegemoetkoming in planschade en begeleidt de daar aan verbon-den procedure.  
 
Onze inzet wordt op basis van “no cure no pay“.
uitgevoerd. Dat betekent dat u eerst nadat u de vergoeding van de gemeente hebt ontvangen van ons een factuur krijgt. Deze factuur is gebaseerd op een van tevoren met u gemaakte afspraak, te weten een courtage als percentage van de vergoeding die u van de gemeente heeft ontvangen.


Onder dezelfde voorwaarden verzorgt en begeleidt bureau Parkboog aanvragen om nadeelcompensatie (zie onder kopje ‘nadeelcompensatie’).

De aanvraag


In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is een aantal zaken ten aanzien van planschade en nadeelcompensatie geregeld. Zo heeft de wetgever bepaald dat in ieder geval 2% van het nadeel niet wordt vergoed, daar dit percentage gezien wordt als het normaal maatschappelijk risico (NMR) dat elke burger draagt. Alleen schade die meer bedraagt dan 2% van de waarde van uw woning/onroerende zaak komt in beginsel voor vergoeding in aanmerking.

Overigens wordt het normaal maatschappelijk risico door recente rechterlijke uitspraken meer en meer 'opgerekt'. Tevoren moet door bureau Parkboog goed worden ingeschat of een aanvraag om plan-schade succesvol zal eindigen. Daarnaast worden in de Wet ruimtelijke ordening eisen gesteld aan de inhoud van de aanvraag en zijn tevens wegingsfactoren aangegeven. Zo moet de gevraagde tegemoetkoming in planschade goed worden gemotiveerd en moet de hoogte van de schade worden benoemd en onderbouwd.

Bureau Parkboog zal bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor een aanvraag met die wettelijke bepalingen gedegen rekening houden. Wij zullen daarbij afwegen, rekening houdend met de stand van zaken van de rechterlijke uitspraken op dat moment, of een aanvraag vol-doende kans van slagen zal hebben.

Menu:

Adviesbureau voor
planschade- en nadeelcompensatie
procedures

Contactadres:
Lansing 32
2923 BD Krimpen aan den IJssel
Telefoonnummer: 0180 - 51 73 20
Mobiele Telefoonnummer: 06-54 29 23 89
Emailadres: info@parkboog.nl


Zaterdag, 26 Mei 2018