Home > Risicoanalyse
Risicoanalyse

Bij het opstellen van een bouwplan is het van belang van tevoren na te gaan welke financiële risico’s bij de nieuwe ontwikkeling u als initiatief-nemer loopt ten aanzien van planschadeclaims. Het voordeel om vroegtijdig een planschaderisicoanalyse op te stellen betekent ook de mogelijkheid om de ontwikkeling op onderdelen wellicht aan te passen, zodat succesvolle planschadeclaims kunnen worden voorkomen of be-perkt.

Een risicoanalyse planschade bestaat uit een planologische vergelijking tussen de eerder geldende planologische regeling en de nieuwe plano-logische regeling. In vervolg op de vergelijking wordt een geveltaxatie verricht, om een inschatting te maken van de mogelijke waardedaling per object.

De risicoanalyse planschade geeft dus een raming van de planschade-kosten die voortvloeien uit de planologische wijziging. Daarbij wordt nauwkeurig rekening gehouden met recente uitspraken van de rech-terlijke macht op het terrein van de planschade. De raming geeft dus een indicatie van de veronderstelde planschade.

Bureau Parkboog beschikt voor het opstellen van risicoanalyses plan-schade over de nodige deskundigheid en ervaring en geeft u desge-vraagd een offerte voor de uitvoering van zo’n analyse.
Menu:

Adviesbureau voor
planschade- en nadeelcompensatie
procedures

Contactadres:
Lansing 32
2923 BD Krimpen aan den IJssel
Telefoonnummer: 0180 - 51 73 20
Mobiele Telefoonnummer: 06-54 29 23 89
Emailadres: info@parkboog.nl


Woensdag, 15 Augustus 2018