De Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat voor het in behandeling nemen van een verzoek om een planschadevergoeding, door de aanvrager (de eigenaar van de onroerende zaak) aan de gemeente € 300,= moet worden betaald.

Dit zgn. drempelbedrag, betaalt de gemeente weer aan u terug wanneer er een planschadevergoeding wordt toegekend.
Van belang is dan ook dat na uw opdracht, eerst door bureau Parkboog wordt nagegaan of u recht heeft op een vergoeding voordat het verzoek/de aanvraag wordt ingediend door bureau Parkboog.

U kunt ervan verzekerd zijn dat door bureau Parkboog goed wordt onderzocht in het belang van u en van bureau Parkboog.