Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie is aan de orde wanneer een particulier of bedrijf onevenredig grote schade lijdt door een besluit of activiteit van de overheid.

Dit kan bijvoorbeeld zijn het (tijdelijk) afsluiten van winkelstraten, wegen of kanalen, het verleggen of versterken van dijken of het intrekken van een vergunning.

Van schade is sprake wanneer:

* de schade het normaal maatschappelijk risico te boven gaat
* de benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt getroffen.
* de schade in redelijkheid niet of niet geheel ten laste van de particulier of het bedrijf behoort te blijven.

Een verzoek om nadeelcompensatie wordt ingediend bij de overheidsinstantie die het schadeveroorzakende besluit heeft genomen en moet worden gemotiveerd en zo nodig van bewijsstukken worden voorzien.

Voor het claimen van dit soort schade kunt u, eveneens op basis van ‘no cure, no pay’, terecht bij bureau Parkboog.