Bij het opstellen van een bouwplan is het van belang van tevoren na te gaan welke financiële risico’s bij de nieuwe ontwikkeling u als initiatiefnemer loopt ten aanzien van planschadeclaims. Het voordeel om vroegtijdig een planschaderisicoanalyse op te stellen biedt ook de mogelijkheid om de ontwikkeling op onderdelen wellicht aan te passen, zodat succesvolle planschadeclaims kunnen worden voorkomen of beperkt. Een risicoanalyse planschade bestaat uit een planologische vergelijking tussen de eerder geldende planologische regeling en de nieuwe planologie. In vervolg op de vergelijking wordt een geveltaxatie verricht, om een inschatting te maken van de mogelijke waardedaling per object.

De risicoanalyse planschade geeft dus een raming van de planschadekosten die voortvloeien uit de planologische wijziging. Daarbij wordt nauwkeurig rekening gehouden met recente uitspraken van de rechterlijke macht op het terrein van de planschade. De raming geeft dus een indicatie van de veronderstelde planschade.

Bureau Parkboog beschikt voor het opstellen van risicoanalyses planschade over de nodige deskundigheid en ervaring en geeft u desgevraagd een offerte voor de uitvoering van zo’n analyse.