Wanneer recht op een vergoeding?

U hebt bijvoorbeeld recht op een planschadevergoeding wanneer onder andere:

- uw uitzicht in negatief opzicht verandert vanaf/vanuit uw eigendom
- uw privacy verslechtert
-­ u te maken krijgt met een toename van geluidsoverlast
- ­de bezonning door nieuwbouw ten nadele verandert

Indien zo’n verandering in uw directe omgeving wordt veroorzaakt doordat de gemeente het bestemmingsplan heeft gewijzigd of een ontheffing heeft verleend van het geldende bestemmingsplan en dat besluit nadelige gevolgen heeft voor uw woonsituatie, bestaat er in beginsel recht op een tegemoetkoming in dat nadeel, de waardevermindering.

Een voorbeeld:  

Er kunnen door de nieuwe regelingen op plekken waarop dat volgens het eerder geldende bestemmingsplan niet mogelijk was, woningen of andere soorten van bebouwing worden gerealiseerd of een weg of sportvelden worden aangelegd. Die gebieden hebben in de nieuwe regelingen een andere bestemming gekregen: bijvoorbeeld van de bestemming ‘agrarisch’ naar ‘wonen’ of naar de bestemming ‘recreatie’ of ‘verkeer’. Die wijzigingen kunnen een waardevermindering van uw eigendom veroorzaken.